Mohamed k běžné agresivitě Arabů jen přidal náboženský rozměr a cesta k agresivnímu dobývání světa byla otevřena. Nízkosti, pudy a vášně byly „posvěceny“

Pomůže lakovat islám „narůžovo“

„Korán mluví v obrazech, v symbolech, a zcela jistě ho nelze brát doslova bez ohledu na dobu a vývojové změny. Ve svazku s lidskou nízkostí, pudy a vášněmi může islámské příkaznictví udělat z koránu manifest nenávisti a z muslimských ignorantů vrahy.“

Tyto věty arabisty Zdeňka Müllera jsme mohli číst na eurabii 4. 10. 2014. Nepochybuji o dobrém úmyslu autora, ale zatajovat negativní stránky islámu znamená strkat hlavu do písku. Každý gramotný člověk si přece ten korán může přečíst a pak si položí otázku: „Četl jsem vůbec stejnou knihu jako arabista XY “? A Zdeněk Müller je k islámu hodně kritický.

V předislámské době se tradovalo, že „zemřít v posteli je pro Araba potupa.“ Čas od času jeden kmen přepadl druhý a tak si Arabové zpestřovali nudný život ve vyprahlé Arábii. Mohamed k této běžné agresivitě jen přidal náboženský rozměr a cesta k agresivnímu dobývání světa byla otevřena. Nízkosti, pudy a vášně byly „posvěceny“.

Nemá-li se brát svatý text nějakého náboženství doslova, pak nemusel být vůbec napsán. Jak to Mohamed myslel, tak to zrealizovali jeho nejbližší souvěrci. Byli očitými svědky, že s tím proklínáním, nenávistí a zabíjením to Mohamed myslel doslova. Ani jeho nástupci nežertovali a masakrovali ne-muslimy od Blízkého východu, přes severní Afriku až k jižní Francii.

Zdeněk Müller připomněl citát Abdanour Bidara, francouzského religionisty a filosofa, že „vedle abrahamského bratrství je třeba kultivovat i sympatie k bratrství všech lidských bytostí“. Překrásně napsáno, ale je to neslučitelné s islámem. Přátelit se s židy a křesťany mají muslimové v koránu zakázáno.

Mohamed vyhnal Židy z Mediny v roce 624. Museli odejít s prázdnýma rukama. Později byli vyhnáni z celé Arábie a religionista Bidar píše o „abrahamovském bratrství“.

Jak může křesťan vnímat stoupence islámu za bratry, když korán popírá stěžejní dogma křesťanství, tj.,  že Ježíš Kristus je Boží Syn a zemřel za hříchy lidí?  Kdo to popírá je podle Nového zákona antikrist. Islám ovšem nepopírá jen křesťanství, ale také judaismus. Židé prý zfalšovali Starý zákon a Abraham podle islámu obětoval Izmaele, a ne Izáka. Tím islám zrušil klasickou linii praotců židovského národa – Abraham, Izák, Jákob.

Mám považovat za bratra někoho, kdo má povinnost mě zabít? Korán označuje židy i křesťany za modloslužebníky, které prý islámské božstvo proklelo. „Když skončí svaté měsíce, zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete.“

„Podivná země, ten Sinaj. Z nitra Arábie se přihnali mužové s meči a nastolili své nové božstvo. Desítky křesťanských klášterů a stovky svatostánků oněmělo v troskách, skropených lidskou krví.“ Takto popsal válečnou výpravu muslimů proti „nevěřícím křesťanům“ Jiří Brabenec v knizeOhnivou pouští na Sinaj.

Muslimové jsou našimi bližními, kterým jsme jako křesťané povinni prokazovat dobro a pomoc, ale bratry „ve víře“ být nemohou. Zaslouží si učení koránu respekt? Po přečtení koránu musí být odpověď negativní. Nelze si vážit učení, které označuje příslušníky jiného náboženství jako „opice a prasata“, které nevede své následovníky k úctě k životu, ale naopak vyzývá k zabíjení.

Autor: Karel Orlík

Pravicový publicista se zaměřil na násilí v islámu. Zde jsou jeho zjištění, která se týkají i Česka

Pravicový komentátor, publicista a někdejší poradce exprezidenta Václava Klause Tomáš Haas, dlouhodobě zastávající proizraelské postoje, po výbuchu na palestinské ambasádě ostře kritizuje Palestince a na svém Facebooku pravidelně reaguje na některé námitky vůči komentářům stran islámu. Nyní zodpovídá otázky čtenáře svého blogu a připomíná „pár militantních choutek v koránu“.

Tomáš Haas se se svými proizraelskými postoji netají. Čtenář diskutující na jeho blogu údajně namítnul, že v koránu, svaté knize islámu, nenašel žádné výzvy k násilí. Pravicový komentátor se tedy začetl a ve své reakci uvádí několik příkladů.

Čtenář Haasova blogu prý nenašel v koránu slova jako „zničit“, „obsadit“ nebo „vyhladit“, to podle komentátora ale není nic zvláštního, protože podobně jako třeba slovo „semtex“ patří zmíněné příklady k moderním pojmům, které v době proroka nebyly používané či vůbec známé.

Moderní výrazy nenajdete. Výzev k násilí je ale v koránu dost

„Ono těch násilných ‚militantních choutek‘ v koránu najdete dost, ale nehledejte je pod moderními výrazy. Ani zmínku nenajdete o sebevražedných pumových atentátech, nebo o raketových útocích,“ vysvětluje Haas. „Zato najdete 133 pokynů k zabíjení (většinou nevěřících, ačkoliv se často týkají také odpadlíků od islámu a vrahů muslimů),“ dodává publicista.

Vycházel prý přitom z anglického překladu, který je považován za nejvěrnější anglický překlad koránu přístupný na internetu a pochází od amerických muslimských obcí. Překlad vydaný muslimskou obcí v Brně Haas ke studiu nedoporučuje, protože je podle něj pro čtenáře očištěný od militantních výrazů. Například výraz „turn them out where they turned you out“ přeložený do češtiny zní „vyhnat“. Zatímco Haas by smysl viděl spíše ve významu „zabte je, kde vás nalezli a kde jste je nalezli vy“.

Svatá válka, rány do šíje…

Haas dále zmiňuje ještě další výroky z koránu, které jsou v brněnské verzi poněkud zmírněny. „Udeřte je do šíjí, až jim způsobíte úplnou porážku,“ píše se v české verzi. Doslovný překlad by prý ale měl být: „Dávejte jim silné rány do šíjí, až jich dost zabijete, nebo zraníte…“

V originálu se dá také podle Haase najít přímé zjevení Alláhovy vůle, která v jeho překladu zní: „A tak ti nařizuje Alláh, abys pokračoval ve svaté válce proti nevěřícím, až dokud nekonvertují k islámu a tím se zachrání od pekelného ohně, nebo alespoň jsou pod tvou ochranou (jsou tvými zajatci).“

Tím Tomáš Haas uzavírá výčet výzev k násilí, který nalezl ve svatém písmu islámu, koránu.

Co napsal Tomáš Haas:

Zeptal se mě jeden diskutující, který tvrdil, že nenalezl v koránu výzvy k násilí, zda bych mu nějaké uvedl.

Chtěl jste pár příkladů „militantních choutek v koránu“:
A připomenul jste mi, že jste nenašel na českém on-line koránu slova „zničit“, obsadit“, „vyhladit“.

Máte pravdu, nejsou tam. A není tam ani slovo „semtex“. Ty příklady, které uvádíte, jsou moderní pojmy, v době prorokově vzácně (zničit), nebo vůbec nepoužívané, dokonce neznámé, a tak je v koránu nenajdete.

Zato najdete 133 pokynů k zabíjení (většinou nevěřících, ačkoliv se často týkají také odpadlíků od islámu a vrahů muslimů).

Najdete též desítky referenci ke svaté válce (jihádu) – a nejde, jak jsem dnes četl v novinách, o nějaký vnitřní boj, vnitřní boj se těžko vedl na koni a korán varuje ty, kdo se vymlouvají a nechtějí do té války jít, protože nemají koně, že je postihne Alláhův hněv. A kdyby šlo o nepřítele v nějakém vnitřním boji, prorok by věřící asi nenabádal, aby při něm lámali krky nevěřících a zabíjeli je, kde je najdou.

Ono těch násilných „militantních choutek“ v koránu najdete dost, ale nehledejte je pod moderními výrazy. Ani zmínku nenajdete o sebevražedných pumových atentátech, nebo o raketových útocích.

Jediné, co se dodnes praktikuje, je házení kameny. Prorok to ovšem nařizoval jako trest pro nevěrné ženy a dnes to častěji dělají, zřejmě jako část školní výuky, palestinští výrostci, kteří ty kameny denně hází na Izraelské vojáky.

A též bych doporučil najít, pokud existuje, nějaký lepší překlad, než je ten sanitizovaný a pro českého čtenáře od militantních výrazů očištěný, vydaný Brněnskou muslimskou obcí.

Mimochodem, ten překlad výrazu „turn them out where they turned you out“ je podivný. Celý večer jej hledám v anglických a arabsko anglických slovnících a nalézám jen „objevit se“, „nalézt něco“, „ukázat něco“. Český překlad brněnských muslimů je „vyhnat“. To je tedy hodně natažené, má to asi být potvzení arabského postoje, že Židé je vyhnali z Palestiny a tak je správné na oplátku vyhnat je. Ale smysl to dává spíše ve významu „zabte je kde vás nalezli a kde jste je nalezli vy“, tedy „zabte je kdykoliv vy na ně, nebo oni na vás narazí“.

V jiné části českého překladu z brněnské mešity se říká „udeřte je do šíjí, až jim způsobíte úplnou porážku“. Doslovný překlad ale je „dávejte jim silné rány do šíjí a až jich dost zabijete, nebo zraníte…“

Dále v témže odstavci jsou naši muslimové ošizeni o přímé zjevení Alláhovy vůle. Originál říká: „Thus (you are ordered by Allah to continue in carrying out jihad against the disbelievers till they embrace Islam and are saved from the punishment in the Hell-fire or at least come under your protection)“.

„A tak ti nařizuje Alláh, abys pokračoval ve svaté válce proti nevěřícím, až dokud nekonvertují k islámu a tím se zachrání od pekelného ohně, nebo alespoň jsou pod tvou ochranou (jsou tvými zajatci).“

V Brně to přeložili naši Islámští učenci jako „A tak budiž“.

Jak k tomu přijdou naši muslimové? A zdali pak Prorok strpí, aby jeho Alláhem mu zjevená slova, rozkazy pro vedení svaté války, cenzuroval nějaký český kritik kdesi na Moravě?

Ten anglický překlad, ze kterého jsem vycházel, je nejvěrnější anglický překlad koránu přístupný na webu a pochází od amerických muslimských obcí a je k nalezení na http://www.searchtruth.com/.

Mimo jiné na něm najdete webové kamery v Mecce, kde můžete právě teď vidět hemžící se muslimy obcházející posvátný kámen.

(Al-Baqara, Chapter #2, Verse #191)
And kill them wherever you find them, and turn them out from where they have turned you out. And Al-Fitnah is worse than killing. And fight not with them at Al-Masjid-Al-Haram (the sanctuary at Makkah), unless they (first) fight you there. But if they attack you, then kill them. Such is the recompense of the disbelievers.

Zabíjejte je všude, kde je najdete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je – taková je odměna nevěřících!

(Al-Anfal, Chapter #8, Verse #17)
You killed them not, but Allah killed them. And you threw not when you did throw, but Allah threw, that He might test the believers by a fair trial from Him. Verily, Allah is All-Hearer, All-Knower.

Nezabil jsi je ty, zabil je Alláh. A když jsi hodil (kámen) nebyl jsi to ty, kdo jej hodil, ale byl to Alláh, který hodil, aby vyzkoušel věřící jeho spravedlivým soudem. Vpravdě, Alláh je vše slyšící, vše znající.

(At-Taubah, Chapter #9, Verse #5) Then when the Sacred Months (the 1st, 7th, 11th, and 12th months of the Islamic calendar) have passed, then kill the Mushrikun (those who do not believe) wherever you find them, and capture them and besiege them, and lie in wait for them in each and every ambush. But if they repent and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and give Zakat, then leave their way free. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

(Muhammad, Chapter #47, Verse #4) So, when you meet (in fight – jihad in Allah’s Cause) those who disbelieve, smite (their) necks till when you have killed and wounded many of them, then bind a bond firmly (on them, i.e. take them as captives). Thereafter (is the time) either for generosity (i.e. free them without ransom), or ransom (according to what benefits Islam), until the war lays down its burden. Thus [you are ordered by Allah to continue in carrying out jihad against the disbelievers till they embrace Islam and are saved from the punishment in the Hell-fire or at least come under your protection], but if it had been Allah’s Will, He Himself could certainly have punished them (without you). But (He lets you fight) in order to test some of you with others. But those who are killed in the Way of Allah, He will never let their deeds be lost.

A když se střetnete s nevěřícími (v boji – ve svaté válce – jihád pro věc Alláha), udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte! A potom je buď omilostněte anebo je propusťte za výkupné, pokud válka neodloží své břímě. A tak budiž! Kdyby Bůh chtěl, pomohl by si sám proti nim, avšak nečiní tak proto, aby vás jedny druhými podrobil zkoušce. A Bůh nedopustí, aby se ztratily skutky těch, kdož byli zabiti na cestě Boží.